Галузь знань 02 Культура і мистецтво
Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Освітньо-професійна програма
 “Діловодство”
на базі професій 4144 Діловод; 4222 Адміністратор
Строк навчання: 1 рік 5 місяців
Форма навчання: денна